kierunekDZICZ.pl - RowerowaWitryna - podróże małe i duże
:: kierunekDZICZ.pl :: RowerowaWitryna :: podróże małe i duże :: Poczta Galeria zdjęć Forum rowerowe   
kalendarz imprez szlaki rowerowe kluby rowerowe historia rajdów odznaki turystyczne podstawowe informacje o pttk
   główna » odznaki turystyczne » odznaki ustanowione przez zg pttk
Wycieczki więcej
Zdjęcia, opisy, mapki ...
wybierz
wycieczkę
 • Wyprawy rowerowe
 • Imprezy turystyczne
 • Parki Narodowe
 • Obiekty krajoznawcze
 • Zamki w Polsce
 • Wyszukiwarka
  Umożliwia wyszukanie informacji na naszych stronach.
  O nas więcej
  Trochę informacji o twórcach witryny i ich rowerach.
 • Puszczykowo
 • Nasze rodzinne strony
 • Poznań
 • O stronie
 • Ostatnie zmiany
 •     30.09.2021
 • Struktura
 • Linki więcej
  Kilka ciekawych i pomocnych odnośników
  Poczta więcej
  Dane adresowe:
  e-mail >>
  Reklama więcej
  rowery top lista
  Nasza witryna znajduje się na serwerze firmy:
  Odznaki ustanowione przez ZG PTTK


  Kolarska Odznaka Turystyczna PTTK  Regulamin  I Zasady oglne  1

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Kolarsk Odznak Turystyczn, zwan w skrcie KOT.

  2


  KOT ustanowiono w celu zachcenia spoeczestwa do poznawania ojczystego kraju, jego historii, wspczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

  3


  KOT moe zdobywa kady, kto speni warunki wymagane niniejszym regulaminem.

  4


  Wskazane jest, aby zdobyte odznaki byy wrczane w sposb uroczysty w czasie imprez turystycznych.

  5


  1. Wzr KOT zawiera zacznik nr 1 do regulaminu.
  2. Odznaka jest odpatna.

  II Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania  6


  1. KOT posiada siedem stopni: may brzowy, may srebrny, may zoty, duy brzowy, duy srebrny, duy zoty i za wytrwao.


  2. KOT zdobywa si kolejno, rozpoczynajc od stopnia maego brzowego.

  7


  Ksieczka wycieczek rowerowych 1. O przyznanie KOT moe ubiega si turysta, ktry zgromadzi odpowiedni dla zdobywanego stopnia ilo punktw na wycieczkach kolarskich oraz speni wymagania dodatkowe.

  2. Podstawowym dowodem odbycia wycieczek jest "Ksieczka wycieczek kolarskich" prowadzona przez ubiegajcego si o KOT i powiadczona zgodnie z przepisami rozdziau IV.

  3. Szczegowe warunki do spenienia, od ktrych uzalenione jest przyznanie KOT, okrelone s w poniszej tabeli:


  Stopie KOT Liczba pkt. Warunki oglne Odznaka
  May brzowy 100 Punkty za udzia w kolarskich imprezach turystycznych nie mog by zdobywane w okresie duszym ni 24 miesice. Brzowa KOT
  May srebrny 400   Srebrna KOT
  May zoty 800 Zdobywanie punktw za wycieczki i zwiedzanie powinno si odbywa rwnie poza wojewdztwem, w ktrym zamieszkuje ubiegajcy si o odznak. Zota KOT
  Duy Brzowy 1000 Zwiedzenie w Polsce: 1 parku narodowego i 5 obiektw krajoznawczych.
  Duy Srebrny 1200 Odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie w Polsce dalszych 3 parkw narodowych i nastpnych 15 obiektw krajoznawczych. Dua srebrna KOT
  Duy Zoty 1500 Zwiedzenie w Polsce 5 kolejnych parkw narodowych i dalszych 25 obiektw krajoznawczych. Dua zota KOT
  Za wytrwao 7 x 100 Moe j uzyska turysta, ktry posiada du zot KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) zgromadzi minimum 100 pkt. w kadym roku. Za wytrwao


  4. Wykaz obiektw krajoznawczych zawiera zacznik nr 2.

  5. Wykaz parkw narodowych zawiera zacznik nr 3.

  6. Wykaz obiektw krajoznawczych i parkw narodowych ulega poszerzeniu z dniem ustanowienia przez waciwy organ kolejnych pomnikw historii, parkw narodowych oraz wpisania nowych obiektw na List wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkoci UNESCO.

  III Zasady punktacji  8


  1. Za udzia w wycieczkach, obozach, rajdach itp. imprezach kolarskich przyznaje si okrelon niej liczb punktw, ktre oprcz innych kryteriw (wymienionych w tabeli) stanowi podstaw do przyznania KOT.

  2. Punktacja podstawowa:

  a. za kady dzie jazdy rowerem podczas wdrwek jednodniowych 10 pkt.
  b. za kady dzie wdrwek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) 15 pkt.

  3. Punktacja dodatkowa:

  a. za minimum trzydniowy udzia w centralnej imprezie turystyki kolarskiej (oglnopolski zlot przodownikw turystyki kolarskiej oraz centralny zlot turystw kolarzy) zryczatowana premia 30 pkt.
  b. za zwiedzanie miejscowoci, muzew, zabytkw architektury i pomnikw przyrody po zoeniu zespoowi weryfikacyjnemu ustnego, pisemnego bd elektronicznego opisu zwiedzanych obiektw premia w wysokoci 5 - 20% limitu punktw wymaganych na zdobywany stopie KOT.

  9


  1. Dugo odcinka, ktry naley przejecha na rowerze w cigu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrw.

  2. Trasy wycieczek indywidualnych nie mog by powtarzane na dany stopie odznaki; zapis ten nie dotyczy wycieczek odbywanych w ramach imprez turystycznych (rajdy, zloty, obozy wdrowne) pod warunkiem potwierdzenia powtarzanej trasy piecztk rajdow.

  3. Trasa wycieczki nie jest uznana za powtrzon, jeeli przynajmniej 15-kilometrowy jej odcinek przebiega inn drog ni wczeniejsze przejazdy odnotowane w "Ksieczce wycieczek kolarskich".

  4. Przy zaliczaniu parkw narodowych i obiektw krajoznawczych naley dokona wpisu w "Ksieczce wycieczek kolarskich", wykorzystujc ca rubryk na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez naliczania punktw. Do uznania wanoci potwierdzenia wymagany jest odcisk piecztki z nazw miejscowoci bd stempel z nazw obiektu. Udokumentowanie zwiedzania moe by dokonane take przez zamieszczenie zdjcia zainteresowanej osoby na tle zwiedzanego obiektu.

  5. Zwiedzanie parkw narodowych w Polsce oraz obiektw krajoznawczych jest zaliczane na KOT take w czasie wycieczek innych ni rowerowe.

  6. Poczynajc od stopnia maego srebrnego dopuszcza si zaliczanie punktw na wycieczkach zagranicznych, przy czym na stopnie may srebrny i may zoty ilo uznanych punktw nie moe przekroczy 30% wymaganej punktacji; na due stopnie ilo punktw zdobywanych na wycieczkach zagranicznych nie jest limitowana.

  7. W przypadku uzyskania wikszej iloci punktw od wymaganej, nadwyka jest uwzgldniana przy przyznawaniu odznaki wyszego stopnia.

  8. Gromadzenie punktw na KOT za wytrwao mona rozpocz w roku zdobycia KOT w stopniu duym zotym.

  10


  1. Szybko jazdy powinna by dostosowana do warunkw, w jakich wycieczka si odbywa, sprztu kolarskiego oraz kondycji turystw. Przede wszystkim naley mie na uwadze bezpieczestwo, cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.

  2. Zdobywanie odznaki odbywa si na wasn odpowiedzialno. PTTK nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za jakiekolwiek szkody, ktrych moe dozna uczestnik, jak rwnie za szkody wyrzdzone przez uczestnika osobom trzecim.

  IV Ksieczka wycieczek kolarskich i tryb przyznawania KOT  11


  1. Turysta ubiegajcy si o KOT powinien prowadzi rejestr wycieczek w "Ksieczce wycieczek kolarskich" wedug wzoru ustalonego przez Komisj Turystyki Kolarskiej Zarzdu Gwnego PTTK zacznik nr 4.

  2. Kady odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z 12, w sposb nie budzcy wtpliwoci co do kierunku i czasu jazdy.

  12


  Potwierdze przejazdu mog dokonywa:

  1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzajcy przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika bd odcisk piecztki przodownika turystyki kolarskiej z numerem legitymacji), w ktrych osobicie uczestniczyli, jak rwnie te, w ktrych nie brali udziau, jeli nie maj wtpliwoci, e zapis jest zgodny z rzeczywistoci. Przodownik moe take potwierdza wasne przejazdy tras wycieczkowych.

  2. Instytucje pastwowe, spdzielcze, samorzdowe, kocielne lub spoeczne, urzdy pocztowe, placwki handlowe itp. Do uznania wanoci potwierdzenia wymagany jest odcisk piecztki instytucji z nazw miejscowoci.

  3. Na imprezach szkolnych dopuszcza si potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i piecztk szkoy organizujcej imprez.

  4. Potwierdzeniem moe by take zdjcie turysty na tle tablicy z nazw miejscowoci lub kronika w formie elektronicznej.

  13


  Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadaj:

  a. regionalne (wojewdzkie) rady turystyki kolarskiej, oddziaowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby majce uprawnienia oddziaowych komisji turystyki kolarskiej - w stopniach maym brzowym, maym srebrnym i maym zotym;

  b. regionalne (wojewdzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upowanione przez Komisj Turystyki Kolarskiej Zarzdu Gwnego PTTK oddziaowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w wojewdztwach, w ktrych nie ma regionalnych rad w stopniach duym brzowym i duym srebrnym.

  c. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarzdu Gwnego PTTK poprzez centralny referat weryfikacyjny i jego filie w stopniach duym zotym i za wytrwao.

  14


  1. Ubiegajcy si o KOT, po spenieniu wymogw okrelonych niniejszym regulaminem, powinien przekaza "Ksieczk wycieczek kolarskich" do referatu weryfikacyjnego dowolnej komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.

  2. Przekazujc Ksieczk wycieczek kolarskich do weryfikacji na stopnie due zainteresowany zobowizany jest doczy wykaz zwiedzonych obiektw krajoznawczych i parkw narodowych ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia kadego obiektu (numer "Ksieczki wycieczek kolarskich" i strona z potwierdzeniem zwiedzenia obiektu).

  3. Weryfikacja powinna nastpi najpniej w cigu miesica od daty przekazania ksieczki.

  15


  Interpretacja regulaminu naley do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarzdu Gwnego PTTK.

  16


  1. Przy weryfikacji drog korespondencyjn naley doczy znaczki pocztowe o wartoci opaty pocztowej jak przy nadaniu.

  2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony zosta na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarzd Gwny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwa nr 326/XVII/2012.

  3. Trac moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu KOT.  Zacznik nr 2 do Regulaminu KOT
  Zacznik nr 3 do Regulaminu KOT

  Zacznik nr 4 do Regulaminu KOT

  Wzr "Ksieczki wycieczek kolarskich"

  1. "Ksieczka wycieczek kolarskich" w czci adresowej

  a. zawiera napis: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarzd Gwny, Komisja Turystyki Kolarskiej oraz nazw: Ksieczka wycieczek kolarskich nr , nadto imi i nazwisko turysty, adres zamieszkania, dat urodzenia i podpis waciciela; moe zawiera adnotacje o przynalenoci do PTTK, numerze legitymacji czonkowskiej.
  b. moe zawiera adnotacje o przynalenoci do PTTK, numerze legitymacji czonkowskiej.

  2. Wskazane jest, by w Ksieczce znajdowa si Regulamin KOT wraz z zacznikami.

  3. W czci przeznaczonej do rejestrowania odbywanych wycieczek i zwiedzanych obiektw krajoznawczych oraz parkw narodowych znajduj si:

  a. rubryka na dokonanie zapisw obrazujcych tras wycieczki rowerowej, jej dugoci w km, dacie i punktacji;
  b. obok miejsce na odciski piecztek.

  4. Ksieczk zamykaj "Adnotacje o przyznaniu KOT" zawierajce miejsce na wpisanie nazwy referatu weryfikacyjnego, nr weryfikacyjnego i stopnia przyznanej odznaki, oznaczenie czasokresu wycieczek odbytych na dany stopie KOT, informacja o iloci zdobytych punktw i wysokoci przyznanej premii oraz zapis o ewentualnej nadwyce punktw na kolejny stopie KOT.

  na pocztek strony
  Copyright © 2000-2023 tomso

  09-01-2013 17:50 - 14.1 kb -0.0057 s